Календар на събития

май 2020
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Бюлетин

За да се абонирате за новини от програмата, моля въведете вашия имейл.

Партньорска база данни

Съвместeн комитет за наблюдение (СКН)

Съвместният комитет за наблюдение (СКН) се създава в рамките на 3 месеца след одобрение на програмата и се състои от представители номинирани от двете партниращи страни съгласно принципа за партньорство. Съвместният комитет за наблюдение се събира минимум 2 пъти годишно по инициатива на партниращите страни или на Комисията и се съ-председателства от Управляващия орган (България) и Националния партниращ орган (Сърбия). Представител/и на Европейската Комисия или други релевантни институции участват в работата на  Съвместния комитет за наблюдение със съвещателни функции.

Съвместният комитет за наблюдение е отговорен за следните задачи:

 • разглежда и одобрява критериите за избор на операции финансирани от трансграничната програма и одобрява всички промени на тези критерии в съотвсетвие с нуждите на програмата;
 • периодично преглежда прогреса направен в посока постигане на специфичните цели на програмата на базата на документи предоставени от Управляващия орган;
 • преглежда резултатите от изпълнението, отделните постижения на целите определени за всяка приоритетна ос и оценките в съответствие с  чл.  57(4) и член 109;
 • разглежда и одобрява  годишните и финални доклади за изпълнение в съответствие с чл. 112;
 • информира се за годишния доклад за контрол в съответствие с чл. 105 (1)(с) и за други релевантни коментари на Европейската Комисията, които могат да възникнат след разглеждането на тези доклади;
 • може да предложи промени или преглеждане на трансграничните програми с оглед на това да направи възможно постигане на целите в съотвсетвие с чл. 86(2) или да подобри управление им  в това число и финансовото управление;
 • разглежда и одобрява   предложения за изменение съдържанието на трансграничните програми;
 • извършва наблюдение на програмата по отношение на финансовите индикатори, също така на резултатите и индикаторите за постигнати резултати;
 • одобрява лист с контрольори и оценители;
 • одобрява всякакви изменения на договори с водещи организации, които се отнасят до промяна на общия бюджет или продължителността на проекта;
 • одобрява всички вътрешни документи отнасящи се до изпълнението на програмата между двете страни.