Календар на събития

юни 2022
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Бюлетин

За да се абонирате за новини от програмата, моля въведете вашия имейл.

Партньорска база данни

Допустими партньори

Всички участващи партньори по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България – Сърбия най-общо трябва да отговарят на следните критерии:

 • да бъдат юридически лица и
 • да бъдат създадени в допустимия трансграничен регион между България и Сърбия и
 • да бъдат организации, които не генерират печалба и
 • да бъдат следните типове организации/институции:
  • местни/регионални/национални власти или подчинени структури на местни/регионални/национални власти, разположени в допустимата област. Ако местната/регионална/ структура не е юридическо лице и не може да бъде такова, нейната централна организация – юридическо лице, ако такава съществува, следва да бъде партньор по проекта;
  • национални и регионални агенции (отговорни на централно, регионално и общинско ниво); администрации на природен парк; местни/регионални горски дирекции; здравни заведения; културни институции; обществени центрове/читалища; регионални агенции по заетост; неправителствените (НПО) или нестопански организации като например организации за подкрепа на бизнеса, местни браншови организации на индустриалци, агенции за развитие, търговски камари (ТК), агенции за развитие на информационни и комуникационни технологии (ИКТ), институции за образователна, обучителна, научноизследователска и развойна дейност (НРД), асоциации на работодатели и производители, синдикати; други държавни и обществени агенции и асоциации; образователни институции като например университети, училища, колежи и библиотеки; еврорегиони; сдружение от две или повече от изброените
   и
 • да бъдат пряко отговорни за подготовката и управлението на проекта със своите партньори, а не да действат като посредник и
 • да нямат конфликт на интереси със съвместните структури на Програмата (Управляващ орган (УО), Национален партниращ орган (НО), Сертифициращ орган (СО), Одитен орган (ОО), Съвместен комитет за наблюдение (СКН) и Съвместен технически секретариат (СТС)). В случаите, когато в процес на изпълнение на договора възникне конфликт на интереси, бенефициентът трябва незабавно да уведоми Управляващия орган (УО).

ВАЖНО! Изчерпателен списък на допустимите кандидати можете да намерите в Насоките за кандидатстване на всяка отделна Покана за набиране на проектни предложения.