CCI 2007CB16IPO006

Съвместeн комитет за наблюдение (СКН)

Съвместният комитет за наблюдение (СКН) се създава в рамките на 3 месеца след одобрение на програмата и се състои от представители номинирани от двете партниращи страни съгласно принципа за партньорство. Съвместният комитет за наблюдение се събира минимум 2 пъти годишно по инициатива на партниращите страни или на Комисията и се съ-председателства от Управляващия орган (България) и Националния партниращ орган (Сърбия). Представител/и на Европейската Комисия или други релевантни институции участват в работата на  Съвместния комитет за наблюдение със съвещателни функции.

Съвместният комитет за наблюдение е отговорен за следните задачи: