Календар на събития

октомври 2022
пн вт ср чт пт сб нд
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Бюлетин

За да се абонирате за новини от програмата, моля въведете вашия имейл.

Допустими партньори

Всички участващи партньори по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) България – Сърбия най-общо трябва да отговарят на следните критерии:

 • да бъдат юридически лица и
 • да бъдат създадени в допустимия трансграничен регион между България и Сърбия и
 • да бъдат организации, които не генерират печалба и
 • да бъдат следните типове организации/институции:
  • местни/регионални/национални власти или подчинени структури на местни/регионални/национални власти, разположени в допустимата област. Ако местната/регионална/ структура не е юридическо лице и не може да бъде такова, нейната централна организация – юридическо лице, ако такава съществува, следва да бъде партньор по проекта;
  • национални и регионални агенции (отговорни на централно, регионално и общинско ниво); администрации на природен парк; местни/регионални горски дирекции; здравни заведения; културни институции; обществени центрове/читалища; регионални агенции по заетост; неправителствените (НПО) или нестопански организации като например организации за подкрепа на бизнеса, местни браншови организации на индустриалци, агенции за развитие, търговски камари (ТК), агенции за развитие на информационни и комуникационни технологии (ИКТ), институции за образователна, обучителна, научноизследователска и развойна дейност (НРД), асоциации на работодатели и производители, синдикати; други държавни и обществени агенции и асоциации; образователни институции като например университети, училища, колежи и библиотеки; еврорегиони; сдружение от две или повече от изброените
   и
 • да бъдат пряко отговорни за подготовката и управлението на проекта със своите партньори, а не да действат като посредник и
 • да нямат конфликт на интереси със съвместните структури на Програмата (Управляващ орган (УО), Национален партниращ орган (НО), Сертифициращ орган (СО), Одитен орган (ОО), Съвместен комитет за наблюдение (СКН) и Съвместен технически секретариат (СТС)). В случаите, когато в процес на изпълнение на договора възникне конфликт на интереси, бенефициентът трябва незабавно да уведоми Управляващия орган (УО).

ВАЖНО! Изчерпателен списък на допустимите кандидати можете да намерите в Насоките за кандидатстване на всяка отделна Покана за набиране на проектни предложения.